• Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY E-SKLEPIE CONMEDIC.PL

 

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 

 

 

1.1.

Cena Produktu

kwota brutto podana w złotych polskich, do której zapłaty zobowiązany jest Klient po skutecznym złożeniu zamówienia na dany Produkt. Cena Produktu nie obejmuje innych kosztów, do których poniesienia zobowiązany jest Klient, w tym kosztów dostawy;

1.2.

E-Sklep

sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający w ramach Platformy, dostępnej pod adresem https://ns966.mysky-shop.pl/;

1.3.

Formularz kontaktowy

formularz dostępny na Platformie w zakładce Strefa Klienta, umożliwiający Klientowi kontakt ze Sprzedawcą, w tym kierowanie zapytań, o konkretne produkty, składanie reklamacji, itp.;

 

Formularz rejestracji

formularz dostępny na Platformie umożliwiający Klientowi rejestrację i założenie Konta na Platformie, poprzez wskazanie adresu e-mail oraz ustawienie indywidualnego hasła. W trakcie rejestracji Klient może wskazać również dane niezbędne do realizacji zamówienia;

1.4.

Formularz zamówienia

formularz dostępny w ramach E-Sklepu, który wypełnia Klient, w celu założenia zamówienia, wskazując następujące dane: imię i nazwisko oraz dane tele-adresowe: adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu; sposób płatności; sposób dostawy; w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną Klient wskazuje również dane niezbędne do wsytawienia faktury: nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP;

1.5.

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną nabywająca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w ramach E-Sklepu lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy;

1.6.

Konsument

Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.7.

Konsument - przedsiębiorca

Klient, będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.8.

Konto

indywidualne konto online, do którego dostęp wymaga autoryzacji, umożliwiające mu dokonywanie zakupu Produktów w E-Sklepie, dostępne dla Klientów, którzy dokonali rejestracji na Platformie;

1.9.

Koszyk

lista Produktów wybranych przez Klienta w ramach E-Sklepu w celu złożenia na nie zamówienia;

1.10.

Operator płatności

serwis Sky-Pay wykonujący na rzecz Sprzedawcy usługi płatnicze za Produkty zakupione za pośrednictwem E-Sklepu;

1.11.

Platforma

serwis internetowy dostępny pod adresem https://ns966.mysky-shop.pl/, administrowana przez Sprzedawcę umożliwiająca proces założenia Konta oraz zakupu Produktów;

1.12.

Polityka prywatności

dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Klientów;

1.13.

Produkt

towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę, które Klient może nabyć w ramach E-Sklepu

1.14.

Regulamin

niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Platformy oraz E-Sklepu, obejmujący regulamin świadczenia Usług;

1.15.

Sprzedawca

Conmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, działająca pod adresem: ul. Nawojowska 100A, 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0001049362, NIP: 7343628144, REGON: 525954138;

1.16.

Umowa

umowa na zakup Produktu, której stronami są Klient oraz Sprzedawca, zawarta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

1.17.

Umowa o świadczenie Usług

umowa dotycząca świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron, polegająca na przekazie danych na indywidualne żądanie Klienta, które są przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń służących do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, której stronami są Klient oraz Sprzedawca; 

1.18.

Usługa

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegająca na umożliwieniu Klientowi dostępu do Platformy,  założenia Konta oraz zakupu Produktów.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady (1) korzystania z E-Sklepu oraz Platformy, które są obsługiwane i zarządzane przez Sprzedawcę, (2) świadczenia Usług, w tym sposobu zawarcia Umowy o świadczenie Usług, (3) zakupu Produktów, w tym sposobu zawarcia Umowy, płatności, trybu składania i rozpatrywania reklamacji.
 • 2. Sprzedawca świadczy Usługę za pośrednictwem Platformy w sposób zgody z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści przed rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz dokonania zakupu Produktu.
 • 4. Zakupu Produktu (w imieniu własnym jak i w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) może dokonać wyłącznie osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • 5. Zakazane jest używanie botów lub innych narzędzi teleinformatycznych w celu zakupu Produktów bez ingerencji Klienta.

 

 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • 1. Administratorem Platformy jest Sprzedawca.
 • 2. W ramach Platformy świadczone są następujące Usługi:
  • 2.1. dostęp do Platformy i wyświetlanie jej zawartości;
  • 2.2. założenie i prowadzenie Konta;
  • 2.3. dostęp do E-Sklepu;
  • 2.4. wyszukiwanie Produktów za pośrednictwem wyszukiwarki dostępnej w ramach E-Sklepu;
  • 2.5. dodawanie Produktów do Koszyka;
  • 2.6. składanie zamówień na zakup Produktów;
  • 2.7. dostarczanie informacji handlowych oraz marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta);
  • 2.8. kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 • 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta:
  • 3.1. w momencie wejścia na stronę internetową Platformy - w przypadku Usługi polegającej na wyświetlaniu treści Platformy;
  • 3.2. w momencie założenia lub zalogowania do Konta - w przypadku Usługi, do której świadczenia wymagana jest rejestracja;
  • 3.3. w momencie wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza - w przypadku Usługi świadczonej na wyraźne życzenie Klienta.
 • 4. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  • 4.1. w momencie opuszczenia strony internetowej Platformy - w przypadku Usługi polegającej na wyświetlaniu treści Platformy;
  • 4.2. w momencie wylogowania lub dezaktywacji Konta - w przypadku Usługi, do której świadczenia wymagana jest rejestracja;
  • 4.3. w momencie przesłania odpowiedniego formularza - w przypadku Usługi świadczonej na wyraźne życzenie Klienta.
 • 5. Świadczenie Usług przez Sprzedawcę ma charakter bezterminowy, a Klient w każdym czasie może zdecydować o rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług w sposób opisany w pkt. 3.4. powyżej.
 • 6. W celu rozwiązania Umowy o świadczenie Usług wymagającej działania po stronie Sprzedawcy (np. dezaktywacja Konta), Klient powinien przesłać odpowiednie żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub na adres e-mail Sprzedawcy.
 • 7. Sprzedawca umożliwia Klientom dostęp do Platformy oraz E-Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dostęp oraz możliwość korzystania z Platformy oraz E-Sklepu może być utrudniony lub uniemożliwiony w przypadku:
  • 7.1. konieczności przeprowadzenia niezbędnych modernizacji, konserwacji oraz aktualizacji. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klientów o tych przerwach poprzez zamieszczenie na Platformie właściwego komunikatu z odpowiednim wyprzedzeniem;
  • 7.2. wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i której nie mógł on przewidzieć oraz jej zapobiec. W takim przypadku Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z Platformy oraz E-Sklepu w możliwie najkrótszym czasie;
  • 7.3. bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone (np. w przypadku stwierdzenia, że nastąpiła nieuprawniona próba dostępu do Konta). W takim przypadku Sprzedawca podejmie niezbędne działania, mające zapewnić Klientowi jak najszybszy dostęp do Konta;
 • 8. Klient zobowiązany jest korzystać ze świadczonych Usług w sposób:
  • 8.1. zgody z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym w tym treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa osób trzecich;
  • 8.2. nieutrudniający lub nie zakłócający funkcjonowania Platformy oraz E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • 8.3. nieuciążliwy dla innych Klientów, z poszanowaniem ich prywatności oraz przysługujących im praw;
  • 8.4. a w przypadku umieszczania w ramach Platformy lub E-Sklepu własnych treści lub materiałów (opinie na temat zakupionych Produktów), niewprowadzający w błąd oraz nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 • 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Platformy, E-Sklepu lub Konta w przypadku gdy Klient:
  • 9.1. utrudnia innym Klientom korzystanie z Platformy lub E-Sklepu, w tym poprzez ingerencję w sferę informatyczną Platformy;
  • 9.2. wykorzystuje Platformę lub E-Sklep do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • 9.3. podejmuje działania, których celem jest nieuprawniony dostęp do Kont innych Klientów (w tym poprzez próbę dekodowania hasła);
  • 9.4. udostępnia login lub hasło do swojego Konta nieuprawnionym osobom trzecim;
  • 9.5. umieszcza na Platformie pliki, które mogą zakłócić jej funkcjonowanie;
  • 9.6. stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) pozwalające mu na korzystanie z Usług w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy o świadczenie Usług);
  • 9.7. narusza Regulamin pomimo otrzymania od Usługodawcy wezwania do zaniechania naruszeń (po bezskutecznym upływie terminu wskazanym w wezwaniu).
 • 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Platformy, w szczególności poprzez zmianę zakresu oraz rodzaju jej funkcjonalności oraz świadczonych Usług.

 

 1. ZAŁOŻENIE KONTA
 • 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Sprzedawcę (w tym dokonywania zakupu Produktów) nie wymaga założenia Konta, ale niektóre funkcjonalności Platformy oraz E-Sklepu dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających Konto.
 • 2. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne.
 • 3. Konto umożliwia Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Produktów, przeglądania historii zakupowej, dodawanie opinii na temat zakupionych Produktów.
 • 4. W celu założenia Konta, Klient powinien dokonać rejestracji adresu e-mail oraz hasła za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 • 5. Założenie Konta możliwe jest również poprzez wybór opcji “Utwórz konto” przy składaniu zamówienia na Produkt.
 • 6. Pomyślne utworzenie Konta umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Platformy dostępnych dla posiadaczy Konta.

 

 1. KORZYSTANIE Z E-SKLEPU I ZAKUP PRODUKTÓW
 • 1. W ramach Platformy Klienci mogą korzystać z E-Sklepu oraz dokonywać zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Korzystanie z Platformy oraz E-Sklepu możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną.
 • 2. Zakup Produktów możliwy jest zarówno dla Klientów zarejestrowanych (posiadających dostęp do Konta) jak dla Klientów niezarejestrowanych (nieposiadającyh dostępu do Konta).
 • 3. W celu zakupu Produktu Klient:
  • 3.1. wybiera interesujący go Produkt dostępny na stronie E-Sklepu poprzez wybór opcji:
   • 3.1.1. “Dodaj do koszyka” - Produkt zostaje dodany do Koszyka, a Klient może kontynuować zakupy;
   • 3.1.2. “Kup teraz” - Klient zostaje automatycznie przekierowany do Koszyka w celu dokończenia zamówienia;
  • 3.2. wypełnia Formularz zamówienia. W przypadku Klientów posiadających Konto na Platformie, którzy dokonali już zakupu przynajmniej jednego Produktu, Formularz zamówienia będzie uzupełniał się automatycznie po zalogowaniu do Konta. Błędy lub nieprawidłowości w wypełnieniu Formularza zamówienia mogą skutkować niemożnością zakupu Produktu;
  • 3.3. wskazuje sposób płatności;
  • 3.4. dokonuje płatności za zamówienie (nie dotyczy zamówień, w przypadku których Klient dokonał wyboru sposobu płatności “za pobraniem”).
 • 4. Po wypełnieniu Formularza zamówienia, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W celu dokonania zakupu Klient dokonuje wciśnięcia przycisku potwierdzającego dokonanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty - “Kupuję i płacę”.
 • 5. Ostateczna cena do zapłaty przez Klienta obejmuje Ceny Produktów oraz koszt dostawy, którego wysokość wskazana jest w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów.
 • 6. Zawarcie umowy na zakup Produktów następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty (wciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”).
 • 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres elektroniczny e-mail wskazany przez Klienta wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz zawarciem umowy.
 • 8. Zamówienia niezapłacone w terminie 3 dni roboczych od momentu ich złożenia zostaną anulowane.

 

 1. PŁATNOŚĆ ON - LINE
 • 1. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto w złotych polskich.
 • 2. Płatność za zamówienia może odbywać się:
  • 2.1. w formie przedpłaty elektronicznej, która powinna być dokonana niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia za pośrednictwem:
   • 2.1.1. Operatora płatności;
   • 2.1.2. systemu płatności Blik;
   • 2.1.3. przelewu tradycyjnego;
  • 2.2. w formie płatności gotówkowej za pobraniem.
 • 3. W przypadku płatności dokonywanej za pośrednictwem operatora płatności lub systemu płatności Blik, Klient po wybraniu opcji “Kupuję i płacę” zostanie przekierowany do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia.
 • 4. Wszelkie ewentualne koszty dodatkowe związane z dokonywaniem płatności w formie elektronicznej ponosi Klient. Koszty te wskazane są przy składaniu zamówienia.
 • 5. Za dokonaną płatność Klient może zażądać wystawienia faktury. W tym celu Klient zobowiązany jest do wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury, obejmujących: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną: firmę prowadzonej działalności, adres siedziby oraz numer NIP. Klient wyraża zgodę, aby faktura została mu dostarczona drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.

 

 1. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI
 • 1. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas na przygotowanie Produktu do wysyłki oraz czas dostawy i dla standardowych zamówień nie przekracza on 2 dni roboczych, chyba, że w opisie Produktu lub w trakcie procesu składania zamówienia podano inny termin.
 • 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od:
  • 2.1. momentu potwierdzenia złożenia zamówienia - w przypadku wyboru płatności “za pobraniem”;
  • 2.2. momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty.
 • 3. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i wymiarów paczki.
 • 5. Zamówione Produkty dostarczane są na adres wskazany w zamówieniu, przesyłką kurierską w dni robocze. Kurier jest zobowiązany do wyładowania przesyłki z samochodu i przekazania Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej bez obowiązku wniesienia jej po schodach. W celu dostarczenia zamówienia, kurier może kontaktować się z Klientem telefonicznie.
 • 6. Zamówienia mogą być dostarczane:
  • 6.1. w sposób zwykły (maksymalna waga: 25 oraz wymiary: 40x50x30)
 • 7. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

                  8.1.         Wszelkie treści i materiały dostępne w ramach Platformy oraz E-Sklepu, w tym grafiki, zdjęcia, treści, opisy, a także kompozycje i układ tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, itp. stanowią przedmiot praw Sprzedawcy lub Klientów (opinie na temat zakupionych Produktów).

                  8.2.         Treści i materiały, o których mowa w pkt. 8.1. powyżej mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej (w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych) i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Wykorzystanie materiałów dostępnych w ramach Platformy lub E-Sklepu w jakimkolwiek zakresie wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.

                  8.3.         Klient umieszczający na Platformie lub w E-Sklepie materiały (treści, zdjęcia lub inne), stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych, wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z nich przez Sprzedawcę na zasadzie licencji niewyłącznej i nieograniczonej w czasie, uprawniającej do rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE
 • 1. W celu skorzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę Klient musi posiadać aktualny adres poczty elektronicznej e-mail oraz komputer lub inne urządzenie spełniające następujące warunki techniczne:
  • 1.1. dostęp do Internetu;
  • 1.2. zainstalowana, aktualna przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge);

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • 1. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą ma prawo do bezkosztowego odstąpienia od Umowy oraz Umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:
  • 1.1. jej zawarcia w przypadku Umowy o świadczenie Usług;
  • 1.2. od dnia dostarczenia Produktu lub ostatniego z zamówionych Produktów w przypadku Umowy.
 • 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Konsumentem - przedsiębiorcą może skorzystać z formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem - przedsiębiorcą do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu pisemnie na adres: ul. Nawojowska 100 A, 33-300 Nowy Sącz lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@conmedic.pl.
 • 4. Skutki odstąpienia od Umowy oraz od Umowy o świadczenie Usług:
  • 4.1. umowa uważana jest za niezawartą;
  • 4.2. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem - przedsiębiorcą wszystkie otrzymane od niego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy, w przypadku gdy Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu;
 • 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.
 • 6. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
 • 7. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą, który odstąpił od Umowy powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • 8. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą, a została ona dostarczona Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca odbierze rzecz na swój koszt.
 • 9. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

            10.10.         Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą  w odniesieniu do umów:

                         10.10.1.         o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

                         10.10.2.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

                         10.10.3.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

                         10.10.4.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

                         10.10.5.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

                         10.10.6.         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

                         10.10.7.         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

                         10.10.8.         o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem usługi, stosownie do art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. RĘKOJMIA I GWARANCJA
 • 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność oferowanych przez siebie Produktów z Umową. Wówczas Klientowi przysługują środki ochrony prawnej na koszt i ze strony Sprzedawcy (rękojmia).
 • 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta z tytułu niezgodności towarów z Umową, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi uprawnienia Klientowi pierwszeństwo mają te przepisy, a w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta (w przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą) oraz Kodeksu Cywilnego.
 • 3. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi dokumentów gwarancji producenckich. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sprzedawcy.

 

 1. REKLAMACJE
 • 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Platformy, E-Sklepu lub zakupem Produktów mogą być składane na piśmie:
  • 1.1. osobiście w siedzibie Sprzedawcy;
  • 1.2. listem na adres siedziby Sprzedawcy;
  • 1.3. mailowo na adres e-mail Sprzedawcy;
  • 1.4. za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 • 2. Klient jest zobowiązany do wskazania w reklamacji jej przedmiotu, w szczególności jakiej Usługi dotyczy reklamacja, jaki jest oczekiwany sposób jej załatwienia oraz danych umożliwiających kontakt z Klientem.
 • 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji od Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 • 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie i prześle na adres zamieszkania lub adres siedziby lub adres e-mail wskazany przez Klienta w odpowiednim formularzu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 1. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • 2. Korespondencja pomiędzy Klientem a Sprzedawcą powinna być kierowana na adresy wskazane w Formularzu zamówienia lub Formularzu kontaktowym.
 • 3. Nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 • 4. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Klient będący Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień niniejszego Regulaminu lub przyjęcia jego nowej treści, przy czym Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Platformie i publikację zmienionego Regulaminu na Platformie. Regulamin w zmienionej formie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy na zakup produktu lub o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 

data i miejsce

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja, ______________________________, adres: ______________________ niżej podpisany/a niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy ___________________________________________ zawartej dnia ___________.

 

________________________